Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT  

Wie zijn we?

Dit is het privacy statement van LTC DEM, gevestigd te Tennispark Adrichem, Spaarnestraat 1B, 1946 AV Beverwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594850.  

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de AVG wetgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.  

1.   Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:  

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Beroep en interesse: dit gebruiken wij om u eventueel gericht te kunnen benaderen als wij vrijwilligersondersteuning nodig hebben;
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer en betaalgegevens;
 • Beeldmateriaal zoals een pasfoto op uw lidmaatschapspas alsmede foto’s die wij voor promotiedoeleinden op onze internetsite en social media kanalen gebruiken.  

2.   Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van een lidmaatschapsovereenkomst. Het uitvoeren van een overeenkomst betreffende lidmaatschap van LTC DEM.
 • Versturen digitale berichten waaronder nieuwsbrief: Hiermee houden wij u op de hoogte van nieuwsfeiten van onze vereniging.
 • Versturen van E-mails: bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw inschrijvingen, incidentele activiteiten en bijvoorbeeld vanuit onze sponsors.
 • Benaderen medespelers toernooi/competitie: U stelt zelf uw naam en telefoonnummer ter beschikking via de KNLTB club app. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw contactgegevens delen met u tegenstanders specifiek tijdens toernooien en/of competitie waar u en/of uw kind zich voor heeft ingeschreven. Hiermee kunnen andere leden u benaderen.
 • Cookies: Om u een betere website te kunnen bieden bij het bezoeken van onze site.
 • Archivering: Om u te kunnen blijven benaderen na beëindiging lidmaatschap houden wij een ‘oud-leden’ archief bij. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

3.   Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. In het kader van het lidmaatschapsovereenkomst mogen wij u op de hoogte houden middels nieuwsbrieven.  

4.   Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw gegevens worden onder andere opgeslagen bij KNLTB.club en in onze eigen ledenadministratie. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als u uw lidmaatschap eindigt dan bewaart de KNLTB uw gegevens in knltb.club voor zolang dit (wettelijk) is toegestaan. Een beperkt aantal gegevens worden opgeslagen in ons ‘oud-leden’ archief. Dit betreft uw contactgegevens én beeldmateriaal.

5.   Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Overleg met onze Privacy officer te bereiken via e-mail: [email protected];
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement. Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6.   Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.  

7.   Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze activiteiten en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau; Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.  

8.   Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9.   Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons onze functionaris gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl