Gedragscode KNLTB Fairplay

Deze regels zijn opgesteld door de KNLTB, en gelden daarom ook voor ieder lid van onze vereniging.  Waar KNLTB staat kun je lezen KNLTB/ LTC DEM.

 

TROTS OP JE SPORT
 • Straal trots uit op onze tennis- en padelsport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennis- en padelsport en de KNLTB kan schaden. 
 • Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving. 
 • Iedereen spant zich in om een veilig sportklimaat te scheppen en te waarborgen. Een veilig sportklimaat is dan ook een individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Met elkaar wordt een omgeving geschept en behouden waarin een veilig sportklimaat gewaarborgd wordt en ook zo wordt ervaren. Iedereen draagt hieraan actief bij. 
EERLIJK EN PROFESSIONEEL
 • Iedereen kent de (spel)regels en de geldende reglementen, en handelt naar letter en geest van die regels. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn kant van de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan. 
 • Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beĆÆnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben. 
RESPECT 
 • Iedereen gedraagt zich respectvol; zoals hij zelf door ieder ander zou willen worden behandeld. Er is geen ruimte voor discriminatie op basis van afkomst, seksualiteit, religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of in welke andere vorm dan ook. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
 • Iedereen kent en erkent de basisbehoeften van anderen en zichzelf: het recht op privacy, veiligheid, het behoud van menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit. Iedereen staat open voor wanneer iemand anders zijn behoeften formuleert.
 • Iedereen houdt rekening met kwetsbare mensen en groepen. 
  Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet. 
 • Raak niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie. 
 • Bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, of kwetsende manier is onacceptabel. 
 • Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. Ga zorgvuldig om met informatie, zeker wanneer die potentieel gevoelige zaken betreft en mensen kan beschadigen. 
 • Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. 
 • Iedereen behandelt ieder ander als gelijkwaardig. Verschil in hiĆ«rarchische positie en macht wordt onderkend en niet misbruikt. 
VOORBEELDFUNCTIE 
 • Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert. 
 • Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Iedereen spant zich ervoor in om tijdig duidelijke afspraken te maken en houdt zich aan deze afspraken. Luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van iedere vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie. 
INTEGRITEIT 
 • Zorg ervoor dat je binnen je vereniging/organisatie en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen. 
 • Iedereen gedraagt zich eerlijk en betrouwbaar 
SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE 
 • Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven. Uitgangspunt is dat iedereen iemand aanspreekt wanneer hij constateert dat er sprake kan zijn van een onveilige of mogelijk grensoverschrijdende situatie. Signalen worden door personen die daarvan kennisnemen aan de orde gesteld bij diegene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor aanpak en oplossingen, schendingen van de gedragscodes worden gemeld. 
 • Wat niet is toegestaan qua handelen en/of nalaten volgens de wet is dat uiteraard ook niet binnen de tennis- en padelsport. Dit geldt niet indien er sprake is van een specifieke speluitzondering binnen de sport. In de gevallen waarin deze gedragscode niet (direct) voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de betrokkene om in de geest hiervan te handelen. 

Waar in deze Gedragscode gesproken wordt over hij/zijn kan daarmee ook zij/haar/hen worden bedoeld.